Kết nối với chúng tôi

Nên kinh tê

ECB trình bày kế hoạch hành động để đưa các cân nhắc về biến đổi khí hậu vào chiến lược chính sách tiền tệ của mình

SHARE:

Được phát hành

on

Chúng tôi sử dụng đăng ký của bạn để cung cấp nội dung theo những cách bạn đã đồng ý và để cải thiện sự hiểu biết của chúng tôi về bạn. Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.

Hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã quyết định về một kế hoạch hành động toàn diện, với một lộ trình đầy tham vọng (xem Phụ lục) để đưa các cân nhắc về biến đổi khí hậu vào khung chính sách của mình. Với quyết định này, Hội đồng Thống đốc nhấn mạnh cam kết của mình trong việc phản ánh có hệ thống hơn các cân nhắc về tính bền vững của môi trường trong chính sách tiền tệ của mình. Quyết định này được đưa ra sau khi kết thúc quá trình đánh giá chiến lược giai đoạn 2020-21, trong đó các phản ánh về biến đổi khí hậu và tính bền vững của môi trường có tầm quan trọng trung tâm.

Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là một thách thức toàn cầu và là một ưu tiên chính sách của Liên minh Châu Âu. Trong khi các chính phủ và quốc hội có trách nhiệm chính trong việc hành động đối với biến đổi khí hậu, trong phạm vi nhiệm vụ của mình, ECB nhận thấy sự cần thiết phải kết hợp sâu hơn các cân nhắc về khí hậu vào khung chính sách của mình. Biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế bền vững hơn ảnh hưởng đến triển vọng ổn định giá cả thông qua tác động của chúng đến các chỉ số kinh tế vĩ mô như lạm phát, sản lượng, việc làm, lãi suất, đầu tư và năng suất; tài chính ổn định; và việc truyền tải chính sách tiền tệ. Hơn nữa, biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi carbon ảnh hưởng đến giá trị và hồ sơ rủi ro của các tài sản được nắm giữ trên bảng cân đối của Hệ thống châu Âu, có khả năng dẫn đến sự tích tụ không mong muốn của các rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu.

Với kế hoạch hành động này, ECB sẽ tăng cường đóng góp vào việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, phù hợp với các nghĩa vụ của mình theo các Hiệp ước của EU. Kế hoạch hành động bao gồm các biện pháp tăng cường và mở rộng các sáng kiến ​​đang thực hiện của Hệ thống châu Âu nhằm giải thích tốt hơn các cân nhắc về biến đổi khí hậu với mục đích chuẩn bị cơ sở cho những thay đổi đối với khuôn khổ thực thi chính sách tiền tệ. Việc thiết kế các biện pháp này sẽ phù hợp với mục tiêu ổn định giá cả và cần tính đến các tác động của biến đổi khí hậu để phân bổ nguồn lực hiệu quả. Trung tâm biến đổi khí hậu của ECB được thành lập gần đây sẽ điều phối các hoạt động liên quan trong ECB, với sự hợp tác chặt chẽ với Eurosystem. Các hoạt động này sẽ tập trung vào các lĩnh vực sau:

quảng cáo

Mô hình hóa kinh tế vĩ mô và đánh giá các tác động đối với việc truyền tải chính sách tiền tệ. ECB sẽ đẩy nhanh việc phát triển các mô hình mới và sẽ tiến hành các phân tích lý thuyết và thực nghiệm để theo dõi tác động của biến đổi khí hậu và các chính sách liên quan đối với nền kinh tế, hệ thống tài chính và việc truyền tải chính sách tiền tệ thông qua thị trường tài chính và hệ thống ngân hàng tới các hộ gia đình và doanh nghiệp .

Dữ liệu thống kê để phân tích rủi ro biến đổi khí hậu. ECB sẽ phát triển các chỉ số thử nghiệm mới, bao gồm các công cụ tài chính xanh có liên quan và lượng khí thải carbon của các tổ chức tài chính, cũng như mức độ rủi ro vật lý liên quan đến khí hậu của họ. Tiếp theo là việc nâng cao từng bước các chỉ số này, bắt đầu từ năm 2022, cũng phù hợp với tiến bộ về các chính sách và sáng kiến ​​của EU trong lĩnh vực công bố và báo cáo bền vững môi trường.

Tiết lộ như một yêu cầu để có đủ tư cách là tài sản thế chấp và mua tài sản. ECB sẽ đưa ra các yêu cầu công bố thông tin đối với tài sản của khu vực tư nhân như một tiêu chí mới về tính đủ điều kiện hoặc làm cơ sở để phân biệt đối xử đối với tài sản thế chấp và mua tài sản. Các yêu cầu như vậy sẽ tính đến các chính sách và sáng kiến ​​của EU trong lĩnh vực công bố và báo cáo bền vững môi trường và sẽ thúc đẩy các thông lệ công bố nhất quán hơn trên thị trường, đồng thời duy trì sự tương xứng thông qua các yêu cầu được điều chỉnh đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. ECB sẽ công bố kế hoạch chi tiết vào năm 2022.

quảng cáo

Nâng cao khả năng đánh giá rủi ro. ECB sẽ bắt đầu thực hiện các bài kiểm tra căng thẳng khí hậu của bảng cân đối Hệ thống Euro vào năm 2022 để đánh giá mức độ rủi ro của Hệ thống Euro đối với biến đổi khí hậu, tận dụng phương pháp luận của bài kiểm tra căng thẳng khí hậu trên toàn nền kinh tế của ECB. Hơn nữa, ECB sẽ đánh giá xem liệu các tổ chức xếp hạng tín nhiệm được chấp nhận bởi Khung đánh giá tín dụng của Hệ thống Châu Âu đã tiết lộ thông tin cần thiết để hiểu cách họ đưa rủi ro biến đổi khí hậu vào xếp hạng tín dụng của họ hay không. Ngoài ra, ECB sẽ xem xét phát triển các tiêu chuẩn tối thiểu để đưa các rủi ro biến đổi khí hậu vào xếp hạng nội bộ của mình.

Khung tài sản đảm bảo. ECB sẽ xem xét các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khi xem xét các khuôn khổ định giá và kiểm soát rủi ro đối với các tài sản được các đối tác huy động làm tài sản thế chấp cho các hoạt động tín dụng của Eurosystem. Điều này sẽ đảm bảo rằng chúng phản ánh tất cả các rủi ro liên quan, bao gồm cả những rủi ro phát sinh từ biến đổi khí hậu. Ngoài ra, ECB sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của thị trường cấu trúc trong các sản phẩm bền vững và sẵn sàng hỗ trợ đổi mới trong lĩnh vực tài chính bền vững trong phạm vi nhiệm vụ của mình, như được minh chứng bằng quyết định chấp nhận trái phiếu liên kết bền vững làm tài sản thế chấp (xem nhấn phát hành ngày 22 tháng 2020 năm XNUMX).

Mua tài sản của khu vực doanh nghiệp. ECB đã bắt đầu tính đến các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu trong các thủ tục thẩm định đối với việc mua tài sản của khu vực doanh nghiệp trong danh mục chính sách tiền tệ của mình. Sắp tới, ECB sẽ điều chỉnh khuôn khổ hướng dẫn phân bổ mua trái phiếu doanh nghiệp để đưa vào các tiêu chí về biến đổi khí hậu, phù hợp với nhiệm vụ của mình. Những điều này sẽ bao gồm sự liên kết của các tổ chức phát hành, tối thiểu, luật pháp của EU thực hiện thỏa thuận Paris thông qua các chỉ số đo lường liên quan đến biến đổi khí hậu hoặc cam kết của các tổ chức phát hành đối với các mục tiêu đó. Hơn nữa, ECB sẽ bắt đầu tiết lộ thông tin liên quan đến khí hậu của chương trình mua hàng của khu vực doanh nghiệp (CSPP) vào quý đầu tiên của năm 2023 (bổ sung cho các tiết lộ về danh mục chính sách phi tiền tệ; xem nhấn phát hành ngày 4 tháng 2021 năm XNUMX).

Việc thực hiện kế hoạch hành động sẽ phù hợp với tiến độ đối với các chính sách và sáng kiến ​​của EU trong lĩnh vực công bố và báo cáo tính bền vững môi trường, bao gồm Chỉ thị báo cáo bền vững của doanh nghiệp, Quy định phân loại và Quy định về công bố thông tin liên quan đến tính bền vững trong các dịch vụ tài chính lĩnh vực.

Nông nghiệp

Chính sách nông nghiệp chung: EU hỗ trợ nông dân như thế nào?

Được phát hành

on

Từ việc hỗ trợ nông dân đến bảo vệ môi trường, chính sách trang trại của EU bao gồm một loạt các mục tiêu khác nhau. Tìm hiểu cách thức tài trợ cho nông nghiệp của EU, lịch sử và tương lai của nó, Xã hội.

Chính sách Nông nghiệp Chung là gì?

EU hỗ trợ nông nghiệp thông qua Chính sách nông nghiệp chung (MŨ LƯỠI TRAI). Được thành lập vào năm 1962, nó đã trải qua một số cải cách để làm cho nông nghiệp trở nên công bằng hơn cho nông dân và bền vững hơn.

quảng cáo

Có khoảng 10 triệu trang trại ở EU và lĩnh vực trồng trọt và thực phẩm cùng nhau cung cấp gần 40 triệu việc làm ở EU.

Chính sách Nông nghiệp Chung được tài trợ như thế nào?

Chính sách Nông nghiệp Chung được tài trợ thông qua ngân sách của EU. Bên dưới Ngân sách của EU cho giai đoạn 2021-2027, 386.6 tỷ euro đã được dành cho nông nghiệp. Nó được chia thành hai phần:

quảng cáo
  • 291.1 tỷ € cho Quỹ Bảo lãnh Nông nghiệp Châu Âu, hỗ trợ thu nhập cho nông dân.
  • 95.5 tỷ euro cho Quỹ Nông nghiệp Châu Âu dành cho Phát triển Nông thôn, bao gồm tài trợ cho các khu vực nông thôn, hành động khí hậu và quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Nền nông nghiệp của EU ngày nay trông như thế nào? 

Nông dân và ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và EU đã đưa ra các biện pháp cụ thể để hỗ trợ ngành công nghiệp và thu nhập. Các quy định hiện tại về cách thức chi tiêu quỹ CAP cho đến năm 2023 do sự chậm trễ trong đàm phán ngân sách. Điều này yêu cầu một thỏa thuận chuyển tiếp để bảo vệ thu nhập của nông dân và đảm bảo an ninh lương thực.

Liệu cải cách có đồng nghĩa với một Chính sách Nông nghiệp Chung thân thiện với môi trường hơn không?

Nông nghiệp EU chiếm khoảng 10% phát thải khí nhà kính. MEPs cho biết, cải cách sẽ dẫn đến một chính sách trang trại của EU thân thiện với môi trường hơn, công bằng hơn và minh bạch hơn. đã đạt được thỏa thuận với Hội đồng. Nghị viện muốn liên kết CAP với thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các nông dân trẻ và các trang trại quy mô vừa và nhỏ. Quốc hội sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận cuối cùng vào năm 2021 và nó sẽ có hiệu lực vào năm 2023.

Chính sách nông nghiệp được liên kết với Thỏa thuận xanh châu Âu Chiến lược Farm to Fork từ Ủy ban Châu Âu, nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo thực phẩm lành mạnh cho mọi người, đồng thời đảm bảo sinh kế của nông dân.

Thông tin thêm về nông nghiệp

Cuộc họp 

Kiểm tra tiến độ lập pháp 

ĐỌC TIẾP

Nông nghiệp

Đề xuất dỡ bỏ lệnh cấm thịt cừu của Hoa Kỳ Tin tức chào mừng cho ngành công nghiệp

Được phát hành

on

FUW đã họp với USDA vào năm 2016 để thảo luận về các cơ hội xuất khẩu thịt cừu. Từ trái sang, chuyên gia nông nghiệp Hoa Kỳ Steve Knight, Cố vấn Hoa Kỳ về các vấn đề nông nghiệp Stan Phillips, quan chức chính sách cấp cao của FUW, Tiến sĩ Hazel Wright và Chủ tịch FUW Glyn Roberts

Hiệp hội Nông dân xứ Wales đã hoan nghênh thông tin rằng lệnh cấm nhập khẩu thịt cừu của xứ Wales vào Hoa Kỳ đã có từ lâu sẽ sớm được dỡ bỏ. Thông báo được đưa ra bởi Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson vào thứ Tư ngày 22 tháng XNUMX. 

FUW từ lâu đã thảo luận về triển vọng dỡ bỏ lệnh cấm phi lý với USDA trong các cuộc họp khác nhau trong thập kỷ qua. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales đã nhấn mạnh rằng thị trường tiềm năng cho PGI Welsh Lamb ở Hoa Kỳ được ước tính trị giá tới 20 triệu bảng một năm trong vòng XNUMX năm kể từ khi các hạn chế xuất khẩu được dỡ bỏ.

quảng cáo

Phát biểu tại trang trại cừu Carmarthenshire của mình, Phó Chủ tịch FUW Ian Rickman, cho biết: “Giờ đây hơn bao giờ hết, chúng tôi cần khám phá các thị trường xuất khẩu khác đồng thời bảo vệ các thị trường lâu đời của chúng tôi ở châu Âu. Thị trường Hoa Kỳ là thị trường mà chúng tôi muốn phát triển mối quan hệ bền chặt hơn nhiều và tin tức rằng lệnh cấm này có thể sớm được dỡ bỏ là tin tức đáng hoan nghênh nhất đối với ngành chăn nuôi cừu của chúng tôi ”.

quảng cáo
ĐỌC TIẾP

Nên kinh tê

Giao thông đô thị bền vững là trung tâm của Tuần lễ Di động Châu Âu

Được phát hành

on

Khoảng 3,000 thị trấn và thành phố trên khắp châu Âu đang tham gia Tuần Mobility châu Âu, bắt đầu từ hôm qua và sẽ kéo dài đến Thứ Tư, ngày 22 tháng 2021. Chiến dịch năm 2021 đã được phát động với chủ đề 'An toàn và lành mạnh với tính di chuyển bền vững' và sẽ thúc đẩy việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng như một phương án di chuyển an toàn, hiệu quả, giá cả phải chăng và phát thải thấp cho tất cả mọi người. Năm 20 cũng là năm kỷ niệm XNUMX năm ngày không có ô tô, từ đó Tuần lễ di chuyển châu Âu đã phát triển.

“Một hệ thống giao thông sạch sẽ, thông minh và có khả năng phục hồi là cốt lõi của nền kinh tế của chúng ta và là trọng tâm của cuộc sống người dân. Đây là lý do tại sao, vào dịp kỷ niệm 20 năm Tuần lễ Di chuyển Châu Âu, tôi tự hào về 3,000 thành phố trên khắp Châu Âu và hơn thế nữa đã giới thiệu cách thức các phương án giao thông an toàn và bền vững giúp cộng đồng của chúng ta luôn kết nối trong những thời điểm đầy thử thách này ”, Ủy viên Giao thông Adina Vălean cho biết .

Trong năm mang tính bước ngoặt này, Ủy ban Châu Âu đã tạo ra một bảo tàng ảo trưng bày lịch sử trong tuần, tác động của nó, những câu chuyện cá nhân và cách nó liên kết với các ưu tiên bền vững rộng lớn hơn của EU. Ở những nơi khác, các hoạt động trên khắp châu Âu bao gồm lễ hội xe đạp, triển lãm xe điện và hội thảo. Sự kiện năm nay cũng trùng với một tham vấn cộng đồng về các ý tưởng của Ủy ban về một khuôn khổ di chuyển đô thị mới, và Năm Đường sắt Châu Âu với nó Kết nối tàu tốc hành Châu Âu.

quảng cáo

ĐỌC TIẾP
quảng cáo
quảng cáo
quảng cáo

Video nổi bật